تایل آلومینیومی آلوم سازه

تایل آلومینیومی 60*60 ،30*30 ،120*60