تایل آلومینیومی آلوم سازه
تایل آلومینیومی آلوم سازه

سقف های کاذب فلزی شامل سقف های زیر می باشد :
1- سقف کاذب تایل آلومینیومی
2- سقف کاذب دامپا آلومینیومی
3- سقف کاذب گریلیوم آلومینیومی
4-سقف کاذب لوکسالون آلومینیومی
5- سقف کاذب لوور آلومینیومی