ساختمان های سبک ال اس اف

ساختمان های سبک ال اس اف


ساختمان های سبک ال اس افتولید سازهLSF این شرکت شامل کلیه پروفیل های :
رانر
 استاد
از عرض 9 سانتی متر تا 40 سانتی متر
و ضخامت 0.9 میلی متر تا 3 میلی متر مورد نیاز در سیستم های کانادایی و نیوزلندی در این مجموعه تولید می گردد .
بدیهی است کلیه متعلقات مورد نیاز شامل :متعلقات 


پیچ ویفر 4819 سرمته
 پیچ سمنت بورد بالدار 35 میلی متری ،
بولت اکستنشن ،
بولت انبساطی ،
هلدان ،
ورق بادبندی
نیز موجود می باشد .