سقف های کاذب طلقی به ان دسته از سقفها اطلاق می شود که قابلیت عبور نور از خود را دارند و همچنین در مقابل رطوبت مقاوم هستند .
سقف های طلقی سفید ساده

سقف طلقی سفید ساده

سقف های طلقی آسمان مجازی

آسمان مجازی آلوم سازه
آسمان مجازی آلوم سازه

سقف طلقی آبرنگی

سقف آبرنگی آلوم سازه
سقف آبرنگی آلوم سازه

سقف طلقی پتینه رنگی

سقف کاذب پتینه رنگی
سقف کاذب پتینه رنگی

سقف کاذب طلقی معرق

سقف کاذب طلقی معرق
سقف کاذب طلقی معرق