نوشته‌ها

سقف کاذب آلوم سازه

سقف کاذب چیست و (جزئیات و روش های اجرای سقف کاذب) به چه صورت است

سقف کاذب (جزئیات و روش های اجرا سقف کاذب)

به طور کلی سقف های کاذب از چهار بخش:

1- آویز های فلزی قائم

2 – پروفیل های اصلی افقی (شبکه اصلی)

3 – پروفیل های فرعی افقی (شبکه فرعی متصل به شبکه اصلی)

 4 – پوشش (پانل) زیرین تشکیل می گردد.

برای آویز های قائم سقف های کاذب می توان از مصالح زیر استفاده کرد:

1-   آرماتور به قطر حداقل 6 میلی متر.

2-  سیم های فولادی گالوانیزه که سطح مقطع آنها حدقل 10 میلی متر مربع و ضخامت آنها حداقل 5/1 میلی متر می باشد.

3-  تسمه های فولادی زنگ نزن که سطح مقطع آن ها حداقل 10 میلی متر مربع و ضخامت آنها حداقل 5/1 میلی متر می باشد.

نوع پروفیل انتخابی برای تیرک های نگهدارنده سقف کاذب (شبکه های اصلی و فرعی) با توجه به وزن موادو مصالح انتخاب شده

، جنس و ویژگی های مواد و مصالح انتخاب شده،

وجود ریل یا تیرک های فرعی متصل به تیرک های اصلی،

پیوسته بودن یا ناپیوسته بودن سقف کاذب و نیز نوع اتصال پیش بینی شده،

متفاوت است.

برای این منظور میتوان از انواع پروفیل های فلزی (فولادی، آلومینیمی و … ) به شکل های سپری

، نبشی

، ناودانی

و غیره و همچنین از چوب های چهار تراش و نیز آرماتور ها استفاده کرد.

برای پوشش یا پانل زیرین نیز می توان از یک نوع مصالح مانند لمبه چوبی

یا لمبه آلومینیومی

یا صفحات پیش ساخته گچی

یا صفحات آکوستیک

و یا از دو نوع مختلف مانند رابیتس و اندود گچ استفاده کرد.

تذکر مهم:

 در مورد سقف های بتن آرمه باید در موقع بتن ریزی پیش بینی های لازم برای جایگذاری آویز ها صورت پذیرد.

چنانچه هنگام بتن ریزی آویز های قائم تعبیه نشده باشند، می توان از چکش های فشنگی برای نصب آویز ها استفاده نمود.

ضمناً در سقف های چوبی اتصال آویز های قائم به وسیله پیچ یا قلاب انجام می شود.

www.alumsazeh.com

تایل آلومینیومی آلوم سازه

تایل آلومینیومی آلوم سازه