شبکه زیرسازی کلیک آلوم سازه
شبکه زیرسازی کلیک

شبکه و زیرسازی کلیک شامل سازه های 3.60 سانتی متری ، سازه های 1.20 سانتی متری ، سازه های 0.6 سانتی متری و نبشی کلیک به طول سه متر می باشد که به فرم های زیر تولید می گردد :
شبکه کلیک سفید ، شبکه کلیک طلایی ، شبکه کلیک آینه ای ، شبکه کلیک شیارمشکی ، شبکه کلیک طرح چوب